Nawigacja
O nas
Artykuły
Do pobrania
Linki
Wydarzenia
Kontakt
Galeria zdjęć
Nasze Forum
Geocaching z Bunkrem
BUNKIER TV
Szukaj
OPP
facebook
Losowa Fotka
Przetłumacz stronę

+Członkostwo w Stowarzyszeniu

Tajemnice Bydgoszczy i okolic w zasięgu ręki.
Zapraszamy w nasze szeregi !!!
Prawa i obowiązki członków


§ 7 Statutu Stowarzyszenia:

Pkt.1 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
[...]
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych;
- członków wspierających;
- członków honorowych.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację popartą opinią przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia i wpłaci wpisowe.
Członkiem zwyczajnym może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium RP.
[...]
Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie ich pisemnych deklaracji.
[...]

Pkt.2 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2. uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, konferencjach, szkoleniach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie;
3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia;
5. noszenia odznaki i legitymacji organizacyjnej Stowarzyszenia;
6. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Pkt.3 Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia określonych treścią uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 8 Statutu Stowarzyszenia:

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje:
- w razie śmierci członka Stowarzyszenia;
- w przypadku pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi o wystąpienie lub rezygnacji ze Stowarzyszenia;
- na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia.

§ 9 Statutu Stowarzyszenia

Wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
- działania członka na szkodę Stowarzyszenia;
- nie przestrzegania postanowień statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia lub Zarządu;
- w razie powstania zaległości w płatności składek lub innych zobowiązań finansowych na rzecz Stowarzyszenia, jeśli ich wysokość przekracza kwotę odpowiadającą połowie rocznych zobowiązań członka.

§ 10

Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do:
- bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia oraz czynne prawo wyborcze pod warunkiem nie zalegania z płatnościami na rzecz Stowarzyszenia;
- korzystać z majątku Stowarzyszenia zgodnie z zasadami, które uchwalili Walne Zgromadzenie Członków;
- do pomocy ze strony organów Stowarzyszenia w zakresie działalności objętej celami Stowarzyszenia.

§ 11 Statutu Stowarzyszenia

Do obowiązków każdego członka Stowarzyszenia należy:
- regularne płacenie składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
- aktywne uczestnictwo w pracach organów władz Stowarzyszenia - zwłaszcza w Walnym Zgromadzeniu Członków;
- przestrzeganie statutu i uchwał organów władz Stowarzyszenia oraz podporządkowanie się decyzjom Sądu Koleżeńskiego;
- działanie dla dobra Stowarzyszenia i jego członków.

Deklaracja członkowska


Czytelnie wypełnioną, podpisaną Deklarację członkowską należy przekazać jednemu z członków Zarządu Stowarzyszenia. Można to zrobić na spotkaniach Stowarzyszenia, a także na wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, o ile będą na nich obecni przedstawiciele Zarządu.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda opiekuna prawnego (rodzica) na wstąpienie takiej osoby do Stowarzyszenia.

Osoba wnioskująca zostanie powiadomiona o decyzji w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia deklaracji. Powiadomienie może nastąpić w formie maila lub telefonicznie (jeśli będzie taka możliwość również osobiście).

Składki członkowskie


Roczna składka w wysokości 60 zł, płatna jest jednorazowo do 31.03 (dotyczy wszystkich osób, które wstąpią do Stowarzyszenia do 31 marca danego roku). Osoby wstępujące w szeregi członków Stowarzyszenia po dacie 31.03, zobowiązane są do uiszczenia składki w kwocie proporcjonalnej do pełnych miesięcy jakie zostały do końca roku (czyli po 5 zł za każdy miesiąc) - płatność jednorazowo do końca następnego miesiąca, po miesiącu w którym zostały przyjęte do Stowarzyszenia.

W przypadku osób niepełnoletnich oraz osób w najbliższym stopniu pokrewieństwa z innym członkiem Stowarzyszenia (mąż, żona, dzieci), który opłaca składkę w pełnej kwocie ustala się zniżkę w wysokości 50%.

Składki należy wpłacać na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Credit Agricole Bank Polska S.A.: 40 1940 1076 3093 6443 0000 0000
W tytule wpłaty/przelewu należy koniecznie podać swoje imię i nazwisko oraz dopisek "składka członkowska na ... rok".

Legitymacja członkowska


Każdy z członków Stowarzyszenia otrzyma legitymację członkowską według poniższego wzoru.Aby otrzymać legitymację należy przesłać zdjęcie legitymacyjne w formacie jpg na adres mailowy Stowarzyszenia stowarzyszenie@bsmz.org

Legitymacja stanowi własność Stowarzyszenia i w przypadku utraty członkostwa podlega zwrotowi (osobiście lub korespondencyjnie na adres Stowarzyszenia).


Dodatkowe przywileje


Członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie ich rodzin mają pierwszeństwo w udziale w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach, na które obowiązują zapisy. Informacje o takich imprezach są dla nich dostępne jeszcze przed oficjalną zapowiedzią na stronie i forum StowarzyszeniaNajbliższe wydarzenie:
Nocny Bój Dzieci Bydgoszczy

-> Zapraszamy <-
Polecamy
ulani

2

V-Waffe

MM

Portal Bydgoski

Grudziadz

bydgoszczak

Grupa Łódź

cmentarze

Bractwo

Statystyki
Ogłoszenia Bydgoszcz
FaniMani
Fairplay