Nawigacja
O nas
Artykuły
Do pobrania
Linki
Wydarzenia
Kontakt
Galeria zdjęć
Nasze Forum
Geocaching z Bunkrem
BUNKIER TV
Szukaj
OPP
facebook
Losowa Fotka
Przetłumacz stronę

+Statut Stowarzyszenia
STATUT
Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłośników Zabytków „Bunkier”

(tekst jednolity z dnia 11.04.2018)Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia.

§ 1


Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Bydgoskie Stowarzyszenie Miłośników Zabytków „BUNKIER”.

§ 2


Pkt 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Pkt 2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu..

§ 3


Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4


Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

§ 5


Pkt.1 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Pkt.2 Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i legitymacji organizacyjnych.
Pkt.3 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
Pkt.4 Stowarzyszenie adresuje swoją działalność statutową do ogółu społeczeństwa


Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 6


Pkt.1 Celem Stowarzyszenia jest:
1. wzbogacanie dziedzictwa narodowego i wiedzy historycznej;
2. aktywizacja społeczeństwa polskiego i władz Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie odzyskiwania zaginionego dziedzictwa narodowego;
3. tworzenie banku danych o wszystkich zagadkach historycznych;
4. wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych sprzyjających ujawnieniu nieznanych prawd historycznych;
5. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
6. współpraca z pokrewnymi Stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą;
7. pomoc osobom fizycznym i prawnym w prowadzeniu specjalistycznych przedsięwzięć;
8. organizacja zebrań, zjazdów, zlotów, konferencji i szkoleń poświęconych tematom związanym z działalnością Stowarzyszenia;
9. udzielanie merytorycznej i prawnej pomocy członkom Stowarzyszenia;
10. ochrona zabytków historycznych ruchomych i nieruchomych.
11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
12. Rozpowszechnianie i propagowanie turystyki i krajoznawstwa

Pkt.2 Cele Stowarzyszenie realizowane będą poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie ekspedycji badawczych i poszukiwawczych;
2. wydawanie folderów, broszur i opracowań na tematy związane z działalnością Stowarzyszenia;
3. inwentaryzowanie i sporządzanie dokumentacji obiektów historycznych;
4. popularyzację wiedzy historycznej i technicznej;
5. organizację zebrań, zjazdów, zlotów, konferencji i szkoleń poświęconych tematom związanym z działalnością Stowarzyszenia;
6. udział Stowarzyszenia lub jego członków w działaniach i inicjatywach władz, organizacji lub osób fizycznych i prawnych mogących przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia;
7. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
8. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i zagranicą;
9. tworzenie fundacji, zakładów, funduszy, akcji dla realizacji celów Stowarzyszenia;
10. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, partiami i placówkami naukowymi w zakresie wynikającym z celów Stowarzyszenia;
11. gromadzenie materiałów i informacji związanych z celem Stowarzyszenia.
12. Organizacja rajdów pieszych i rowerowych, wycieczek oraz innych aktywnych form poznawania i propagowania wiedzy historycznej
13. prowadzenie stron internetowych oraz forum o tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia

§ 6A


Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego służącą realizacji jego celów statutowych, według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działalność pożytku publicznego obejmuje zadania w zakresie:
1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 3. turystyki i krajoznawstwa”.


Sposoby nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia.

§ 7


Pkt.1 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych;
- członków wspierających;
- członków honorowych.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację popartą opinią przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium RP.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały Zarządu, na podstawie ich pisemnych deklaracji.
Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
Pkt.2 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2. uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, konferencjach, szkoleniach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie;
3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia;
5. noszenia odznaki i legitymacji organizacyjnej Stowarzyszenia;
6. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
Pkt.3 Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia określonych treścią uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 8


Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje:
- w razie śmierci członka Stowarzyszenia;
- w przypadku pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi o wystąpienie lub rezygnacji ze Stowarzyszenia;
- na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia.

§ 9

Wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
- działania członka na szkodę Stowarzyszenia;
- nie przestrzegania postanowień statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia lub Zarządu;
- w razie powstania zaległości w płatności składek lub innych zobowiązań finansowych na rzecz Stowarzyszenia, jeśli ich wysokość przekracza kwotę odpowiadającą połowie rocznych zobowiązań członka.

§ 10


Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do:
- bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia oraz czynne prawo wyborcze pod warunkiem nie zalegania z płatnościami na rzecz Stowarzyszenia;
- korzystać z majątku Stowarzyszenia zgodnie z zasadami, które uchwalili Walne Zgromadzenie Członków;
- do pomocy ze strony organów Stowarzyszenia w zakresie działalności objętej celami Stowarzyszenia.

§ 11


Do obowiązków każdego członka Stowarzyszenia należy:
- regularne płacenie składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
- aktywne uczestnictwo w pracach organów władz Stowarzyszenia - zwłaszcza w Walnym Zgromadzeniu Członków;
- przestrzeganie statutu i uchwał organów władz Stowarzyszenia oraz podporządkowanie się decyzjom Sądu Koleżeńskiego;
- działanie dla dobra Stowarzyszenia i jego członków.

Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje.

§ 12


Władzami Stowarzyszenia są;
- Walne Zgromadzenie Członków;
- Zarząd;
- Komisja Rewizyjna;
- Sąd Koleżeński.

§ 13


W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia posiadający pełnię praw członkowskich i nie zalegający z płatnościami na rzecz Stowarzyszenia.

§ 14


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
- wybór członków Zarządu;
- wybór członków Komisji Rewizyjnej;
- wybór członków Sądu Koleżeńskiego;
- udzielanie absolutorium organom władzy Stowarzyszenia;
- uchwalanie budżetu na rok obrachunkowy, nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości;
- zatwierdzanie wykonania budżetu za rok poprzedni i sprawozdania Zarządu;
- ustalanie wysokości składek i ewentualnie innych świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia;
- uchwalanie zmian statutu;
- podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących poszczególnych członków, nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu, rozpatrywanie orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
- podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych statutowo ustawą do kompetencji Zarządu.

§ 15


Pkt.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu tajnym lub jawnym na wniosek min. 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
Pkt.2 Wybór władz Stowarzyszenia tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów, a kadencja członków tych organów trwa 3 lata.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami sądu.
W przypadku konieczności uzupełnienia składu w/w organów władzy Stowarzyszenia ich członkowie posiadają prawo kooptacji, a ich decyzje w tym zakresie winny być zatwierdzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.

§ 16

Walne Zgromadzenie Członków władne jest podejmować uchwały gdy obecnych jest co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.
O ile na czas oznaczony Walnego Zgromadzenia Członków nie przybędzie wymagana liczba członków Stowarzyszenia Prezes wyznacza na sali posiedzeń drugie Walne Zgromadzenie Członków, które powinno się odbyć maksimum o jedną godzinę później.
Tak zwołane Walne Zgromadzenie Członków jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku najpóźniej do końca marca danego roku.
Każdy członek Stowarzyszenia powinien być o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków powiadomiony telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 18


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub minimum trzech członków Stowarzyszenia.

§ 19


Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia przewodniczy Przewodniczący Zgromadzenia wybrany przez członków Stowarzyszenia, a protokół spisuje wybrany w tym celu Sekretarz Zgromadzenia.

§ 20


Zarząd Stowarzyszenia tworzą:
- Prezes;
- Wiceprezes;
- Skarbnik;
- Sekretarz.

§ 21

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą wszelkie sprawy powierzone mu przez Walne Zgromadzenie Członków oraz wszelkie inne sprawy nie zastrzeżone dla innych statutowych organów władzy Stowarzyszenia, a w szczególności:
- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków (Zwyczajnego i Nadzwyczajnego);
- kierowanie pracami organizacyjno - administracyjnymi;
- zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków w przepisanym terminie oraz składanie sprawozdań z działalności;
- podejmowanie uchwał w sprawach finansowych oraz w celu realizacji budżetu;
- organizowanie zebrań, zjazdów, konferencji, zgodnie ze statutem;
- wydawanie folderów, broszur i opracowań, zgodnie ze statutem;
- przygotowywanie projektu budżetu na dany rok obrachunkowy i sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni oraz sprawozdania zarządu Stowarzyszenia.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów, głosem decydującym jest głos Przewodniczącego zebrania tj. Prezesa lub Wiceprezesa.
Zarząd podejmuje uchwały w składzie minimum 3 osobowym.

§ 22


Do sprawdzania stanu kasy, ksiąg kasowych i majątku Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków wybiera trzyosobową Komisję Rewizyjną, która ze swojego grona wyłania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Uchwały Komisji zapadają jednogłośnie w pełnym składzie.

§ 23


Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.

§ 24


Wszelkie spory powstałe pomiędzy członkami Stowarzyszenia, jak i naruszenia przez członków Stowarzyszenia postanowień statutu czy uchwał organów władzy Stowarzyszenia rozpatruje Sąd Koleżeński.
Walne Zgromadzenie Członków wybiera trzyosobowy Sąd Koleżeński, który ze swojego grona wybiera Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia jednogłośnie w pełnym składzie.

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.

§ 25


Stowarzyszenie reprezentują na zewnątrz Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes oraz Sekretarz. W sprawach finansowych dokumenty podpisują: Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes oraz Skarbnik.
Wszelkie zobowiązania finansowe, których wartość przekracza 5.000,00 zł muszą być zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Członków.

Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich.

§ 26

Pkt.1 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
- składki członkowskie;
- dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
- dotacje;
- darowizny, zapisy i spadki;
- sponsoring.
- wpływy z tytułu 1% podatku na rzecz OPP
Pkt.2 Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na konto bankowe.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostali przyjęci w poczet członków.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pkt. 3 Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego;
Pkt. 4 Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszeni, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 27


Ustalenie wysokości wszelkich zobowiązań finansowych członków Stowarzyszenia wobec Stowarzyszenia należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

Zasady dokonywania zmian Statutu Stowarzyszenia.

§ 28


Zmian treści Statutu dokonać może jedynie Walne Zgromadzenie Członków podejmując stosowną uchwałę w tym zakresie kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

§ 29


Wniosek o zmianę treści Statutu może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna lub też min. 5 członków zwyczajnych.
Złożony wniosek Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje na najbliższym swoim posiedzeniu.

Sposób rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 30


O rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenia Członków podejmując uchwałę w tym zakresie kwalifikowaną większością 2/3 głosów.


§ 31


Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna lub min. 5 członków zwyczajnych.
Złożony wniosek Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje na najbliższym posiedzeniu.

§ 32


W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia zgodnie z § 15 statutu likwidatorem staje się Zarząd, o ile Walne Zgromadzenie Członków nie postanowi inaczej.

Majątek Stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji zostanie przeznaczony na cel, który określi Walne Zgromadzenie Członków w swojej uchwale o likwidacji Stowarzyszenia.


Najbliższe wydarzenie:
Nocny Bój Dzieci Bydgoszczy

-> Zapraszamy <-
Polecamy
ulani

2

V-Waffe

MM

Portal Bydgoski

Grudziadz

bydgoszczak

Grupa Łódź

cmentarze

Bractwo

Statystyki
Ogłoszenia Bydgoszcz
FaniMani
Fairplay